ICT MEDIA: Genişbant ve Uydu platformu üzerinden sunulan yayıncılıkta iletişim vergisinin yanı sıra içeriğin de vergilendirilmesini sektörün büyümesi ve gelişmesi noktasında nasıl değerlendiriyorsunuz?

ICT MEDIA: Genişbant ve Uydu platformu üzerinden sunulan yayıncılıkta iletişim vergisinin yanı sıra içeriğin de vergilendirilmesini sektörün büyümesi ve gelişmesi noktasında nasıl değerlendiriyorsunuz?

Atıf ÜNALDI: Genişbant ve Uydu platformu üzerinden sunulan yayıncılıkta iletişim vergisinin yanı sıra içeriğin de vergilendirilmesini sektörün büyümesi ve gelişmesi noktasında nasıl değerlendiriyorsunuz?OECD’nin ICT çalışmaları bize ülkelerin, ekonomik, siyasi ve teknolojik ilerlemesini sağlamak için yapılacak önemli yatırımların başında Genişbant İnternet erişime yapılan yatırımlar geldiğini gösteriyor. Ülkeler gerekli gelişimi sağlamak için çeşitli genişbant politikaları belirliyor ve bunları hızla uyguluyor.

Yine gelişmiş OECD ülkelerinin büyük çoğunluğu, internet’i temel insanlık hakkı olarak tanımlama konusunda çalışmalar yürütüyor. Bu yolda kamuoyunun düşüncelerini almak amacı ile BBC’nin 26 ülkede 27 bin kişiyle yaptığı ankete göre her beş kişiden dördü internet erişimini elektrik, su, kanalizasyon gibi bir ‘temel hak’ olarak tanımladı. Kore gibi gelecek dönemde adından çokca söz ettirecek ülkeler, çeşitli kaynaklardan gelen farklı konulardaki fonları değerlendirirken içinde internet olan projelere öncelik tanıdıklarını resmi olarak açıkladılar.

Son dönemlerde vergi sadece devletin gelir toplama amacı ile kullandığı bir araç olmanın yanında, gelişmiş ülkelerde stratejik sektörlere destek vermek amacıyla da kullanılmaktadır. Türkiye’de ise ne yazık ki; hükümetin bütçede verdiği açığın yüksekliği, stratejik hareket etmelerine engel olmakta, başarısız yönetimin hesabı strateji üretiminin engellenmesi ile yoluna sokulmaya çalışmaktadır.

Ancak bu konularda yapılan yanlışlar, geniş bant penetrasyonuna engel olmakta ve karşılıklı etkileşimle, dijital okur yazarlık konusunda ülkemizin gelişmiş ülkelerle olan uçurumu gittikçe artmaktadır.

Geniş bant penetrasyonunu arttıran ikinci önemli strateji ise içeriğin artması ve trafik arttıran görüntü bazlı içeriğin yoğunlaşmasıdır. Hükümet’in bu yönde içeriğin artmasını engelleyici faaliyeti, milletin her geçen gün bilgiden uzaklaşmasına sebep olur ve bu da devletin bindiği dalı kesmesi anlamına gelir.

Genel Bilgi:

Bilindiği üzere, “içerik” terimi elektronik haberleşme mevzuatında açıkça tanımlanmamıştır. Bununla birlikte, 5/11/2008 tarih ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun “Tanımlar ve Kısaltmalar” başlıklı 3 üncü maddesinin (h) bendinde “elektronik haberleşme” terimi “elektriksel işaretlere dönüştürülebilen her türlü işaret, sembol, ses, görüntü ve verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik ve diğer iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesini, gönderilmesini ve alınması”, (j) bendinde ise “elektronik haberleşme hizmeti” terimi “elektronik haberleşme tanımına giren faaliyetlerin bir kısmının veya tamamının hizmet olarak sunulması” şeklinde tanımlanmıştır. Söz konusu tanımlar doğrultusunda, elektriksel işaretlere dönüştürülebilen ve kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik ve diğer iletim sistemleri vasıtasıyla iletimi, gönderilmesi ve alınması mümkün olan her türlü işaret, sembol, ses, görüntü ve veriyi, “içerik” olarak nitelendirmenin mümkün olduğu değerlendirilmektedir.

28/5/2009 tarih ve 27241 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği uyarınca hazırlanan “Elektronik Haberleşme Hizmet, Şebeke ve Altyapılarının Tanım, Kapsam ve Süreleri” başlıklı düzenlemenin “Bildirim Kapsamında Sunulan Kaynak Tahsisi İçermeyen Hizmetler” Bölümünde de, İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti “…abonelerinin/kullanıcılarının İnternet üzerinden sunulan elektronik haberleşme hizmetlerinden ve içerik hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak üzere, abonelerini/kullanıcılarını İnternet şebekesine eriştirme hizmetini kapsar.” şeklinde tanımlanmakta, dolayısıyla mevzuatımızda İnternet erişim hizmeti ile içerik hizmeti birbirinden ayrı kavramlar olarak yer almaktadır.

Öte yandan, 7/3/2002 tarihli ve 2002/21/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin Elektronik Haberleşme Şebekeleri ve Hizmetleriyle İlgili Ortak Düzenleyici Bir Çerçeveye İlişkin Direktifi (Çerçeve Direktifi)’nin açıklamalar bölümünün 5 inci maddesinde, “iletim” düzenlemesinin “içerik” düzenlemesinden ayrılmasının gerekmekte olduğu, bu nedenle de 7/3/2002 tarihli ve 2002/20/EC sayılı Yetkilendirme Direktifi de dâhil olmak üzere düzenleyici paket içinde yer alan tüm Direktiflerin, radyo/TV yayınları, finansal hizmetler ve belirli bilgi toplumlu hizmetleri gibi, elektronik haberleşme şebekeleri üzerinden sunulan içerik hizmetlerini kapsam dışı tuttuğu ifade edilmektedir. Nitekim Çerçeve Direktifi’nin “Tanımlar” başlıklı 2 nci maddesinin (c) bendinde yer alan “elektronik haberleşme hizmeti” tanımında da, “elektronik haberleşme şebekeleri ve hizmetlerini kullanarak iletilen içerik” elektronik haberleşme hizmeti tanımının kapsamı dışında tutulmuştur. Söz konusu maddelerin yanı sıra, anılan Direktifin açıklamalar bölümünün 10 uncu maddesinde yer alan “İnternet hizmeti sunan bir işletmeci, hem İnternet erişimi gibi bir elektronik haberleşme hizmeti hem de bu Direktif kapsamında yer almayan web tabanlı bir içeriği sunabilir.” ifadesinden de, AB “müktesebatında içerik ile erişimin ayrıştırıldığı kanaatine ulaşılmaktadır.

Yukarıda yer verilen bilgiler ve uygulamalar ışığında, örnek olarak; kamuya açık İnternet şebekesi üzerinden ücretli ya da ücretsiz olarak kullanıcılara sunulan forum, gazete, müzik, oyun, radyo, TV, video, elektronik eğitim, hosting, web hosting, mail hosting, server hosting hizmetleri, son kullanıcıların bilgisayarlarına yüklenerek kullanıcıları internetten gelebilecek zararlı yazılım/programlara karşı koruma maksatlı bireysel güvenlik hizmetleri, çeşitli elektronik haberleşme şebekeleri üzerinden iletilen melodi, logo vb. hizmetlerin içerik hizmetleri olarak değerlendirilebileceği mütalaa edilmektedir

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir