RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU IPTV YAYIN LİSANS VE İZİN YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı, yayıncı kuruluşların, IPTV yayın lisans ve izni almaları için yerine getirmeleri gereken yükümlülüklerle, IPTV yayın lisans ve izni verilme esas ve usullerini ve IPTV platform işletmecilerinin yükümlülüklerini belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik, kamuya yönelik IPTV yayın hizmeti vermek isteyen yayıncı kuruluşlar ile IPTV platform işletmecilerine uygulanacak usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik, 13/4/1994 tarihli ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 8, 16 ve 31 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ASK: Asgari ödenmiş sermaye katsayısını,
b) Eş zamanlı yayın: Bir radyo veya televizyon programının IPTV ortamı yanında diğer iletim ortamlarında da aynı anda iletimini,
c) ETSI: Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsünü,
ç) IPLK: IPTV yayın lisans ve izin ücreti katsayısını,
d) IPTV altyapı işletmecisi: Genişbant iletim ve erişim teknolojileri üzerinden, IPTV platform işletmecilerine altyapı hizmeti sağlayan ve bu altyapıyı işleten kuruluşu,
e) IPTV ek yayın hizmetleri: İsteğe bağlı yayın hizmetleri haricindeki, elektronik program rehberi, teleteks, uygulama arayüz programı, vb. etkileşimli hizmetler ve benzeri veri iletimini,
f) IPTV platform işletmecisi: Üst Kuruldan IPTV yayın lisans ve izni almış olan yayıncı kuruluşların yayınları ile platform üzerinden sunacağı isteğe bağlı yayın hizmetleri ve IPTV ek yayın hizmetlerini, belli bir hizmet seviyesi taahhüt edilerek ve gereken yazılım ve cihazları kurup işleterek, doğrudan abonelere iletilmesini sağlayan ve abonelerine karşı sorumlu olan kuruluşu,
g) IPTV yayını: Radyo, televizyon yayınları ile isteğe bağlı yayın hizmetleri ve IPTV ek yayın hizmetlerinin, genişbant iletim ve erişim teknolojileri kullanarak belli bir hizmet seviyesi taahhüt edilerek, özel yönetilen bir ağ üzerinden, aboneler veya izleyicilere, internet protokolü uygulanarak set üstü cihaz veya bütünleşik TV alıcıları ile alınmasına imkân tanıyan sistemi,
ğ) IPTV yayın lisans ve izni: IPTV yayınını, genişbant iletim ve erişim altyapıları üzerinden kamuya yönelik olarak yapmak isteyen yayıncı kuruluşlara, gerekli ön şartları sağlamaları halinde, IPTV ortamından yayın yapabilmelerini teminen verilen yayın lisans ve izin belgesini,
h) İsteğe bağlı yayın hizmetleri: Programların kullanıcının seçtiği bir zamanda ve münferit isteği üzerine IPTV platform işletmecisi tarafından düzenlenmiş bir program kataloğuna bağlı olarak izlendiği veya dinlendiği yayın hizmetini,
ı) Kanun: 13/4/1994 tarihli ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunu,
i) K-RD: Kablolu radyo yayınını,
j) K-TV: Kablolu televizyon yayınını,
k) PİK: IPTV platform işletmeciliği ücret katsayısını,
l) Program kataloğu: İsteğe bağlı hizmetler kapsamındaki içeriği gösteren listeyi,
m) Set üstü cihaz: Şifreli veya şifresiz IPTV yayınlarının televizyon alıcıları tarafından alınmasını ve izlenmesini sağlayan cihazı,
n) Üst Kurul: Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu,
o) Yayıncı kuruluş: Radyo, televizyon yayınını IPTV platformu üzerinden kamuya yönelik olarak iletilmek üzere tertip eden ve yayının içeriğinden sorumlu olan kuruluşu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
IPTV Yayın Lisans ve İzni, Platform İşletme İzni, Yükümlülükler
IPTV yayın lisans ve izni ve IPTV platform işletme izni
MADDE 5 –(1) Üst Kurul tarafından;
a) IPTV yayını yapmak üzere müracaat eden ve başvuru için gerekli bilgi ve belgeleri sunarak Yönetmelikte belirtilen şartları yerine getiren yayıncı kuruluşlara IPTV yayın lisans ve izni verilir.
b) IPTV yayınlarının, IPTV platformu üzerinden iletimini sağlayan ve bu Yönetmelik ile ilgili mevzuatta aranan şartları haiz olduğu Üst Kurulca değerlendirilen işletmecilere IPTV platform işletme izni verilir.
IPTV platform işletmecilerinin yükümlülükleri
MADDE 6 –(1) IPTV platform işletmecileri;
a) Üst Kuruldan IPTV Platform işletme izni almakla,
b) Platform üzerinden sunduğu isteğe bağlı yayın hizmetlerinin, Kanunda belirtilen yayın ilkeleri ve diğer hükümlere uygun olmasını sağlamakla,
c) Üst Kurulca uygun bulunmayan isteğe bağlı yayın hizmetlerini program kataloğundan çıkarmakla,
ç) İsteğe bağlı yayınlar için program kataloglarını Üst Kurula bildirmekle,
d) Çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlâkî gelişimini olumsuz etkileyebilecek nitelikteki isteğe bağlı yayın hizmetlerinin, çocuk ve gençlerin bu tür hizmetleri normal şartlar altında duymayacakları ve görmeyecekleri şekilde sunulmasını sağlamakla,
e) Yayın lisans ve izni olmayan veya yayın lisans ve izin süresi sona eren yayıncı kuruluşların yayınlarını iletmemekle,
f) IPTV yayınlarının ETSI tarafından belirlenen standartlara göre yapılmasını ve iletilmesini sağlamakla,
g) Yayınların, televizyon alıcıları tarafından alınmasını ve izlenmesini sağlayacak şekilde set üstü alıcı cihazları abonelere sağlamakla,
ğ) Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin denetimi ve izlenmesi amacıyla Üst Kurulun talep ettiği sayıda teçhizat ve abonelik ile yayınların Üst Kurul merkezine kadar iletimini sağlayacak yeterli kapasitede iletim hatlarını ücretsiz olarak Üst Kurula tahsis etmekle,
h) Bu Yönetmelikte belirtilen platform hizmetini 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında vermeye yetkili olduğuna dair Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan aldığı belgeyi Üst Kurula ibraz etmekle,
ı) Üst Kurulca uygun bulunmayan yurt dışı kaynaklı yayınları iletmemekle,
i) Üst Kuruldan geçici yayın durdurma cezası alan yayıncı kuruluşun yayınının durdurulduğu süre içinde sadece yayının durdurulması ile ilgili Üst Kurul kararının duyurulmasına dair yayını iletmekle,
j) IPTV platformu üzerinden ilettiği yayıncı kuruluşları, her yılın Ekim ayı başında; bu yayıncı kuruluşlarla ilgili her türlü değişikliği bu değişikliğin olduğu tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde Üst Kurula bildirmekle,
k) IPTV altyapı işletmecisiyle yaptığı sözleşmeyi Üst Kurula vermekle,
l) Yayıncı kuruluşlar arasındaki rekabette tarafsız olmak ve kamu yayınlarına platformda öncelik vermekle,
m) IPTV platform işletmecisinin ortakları ile yöneticilerini Üst Kurula bildirmekle,
n) IPTV platform hizmetinin sunulduğu yerleşim yerlerini Üst Kurula bildirmekle,
o) IPTV platformu teknik altyapısı ile ilgili bilgileri Üst Kurula vermekle,
yükümlüdürler.
(2) IPTV platform işletmecileri isteğe bağlı yayın hizmetlerinin sunumunda ve program kataloğunda reklama yer veremez.
(3) İsteğe bağlı yayın hizmetlerini sunacak IPTV platform işletmecileri bu hizmetler açısından yayıncı kuruluşların uyması gereken yükümlülüklere uymak zorundadır.
Yayıncı kuruluşların yükümlülükleri
MADDE 7 –(1) IPTV ortamından yayın yapmak isteyen yayıncı kuruluşlar;
a) Üst Kuruldan IPTV yayını yapmak üzere yayın lisans ve izin belgesi almakla,
b) Kanunda, bu Yönetmelikte, 16/3/1995 tarihli ve 22229 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Radyo ve Televizyon Kuruluşları İdari ve Mali Şartlar Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatta, Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası antlaşmalarda öngörülen yükümlülüklere uymakla,
c) Şirket yapılarına, programlarına, yayınlarını ilettirdikleri IPTV platform işletmecilerine ilişkin Üst Kurul tarafından istenilen her türlü bilgi ve belgeleri belirtilen süre içerisinde bildirmekle,
ç) IPTV ortamı yanında bir başka ortamdan da yayın yapmaları halinde, diğer ortamlardan eş zamanlı olarak yayın yapmakla,
d) Tebligat adresindeki değişikliği en geç bir hafta içerisinde Üst Kurula bildirmekle,
yükümlüdürler.
(2) IPTV yayın lisans ve izni ilgili yayıncı kuruluşa başka ortamlarda yayın yapma hakkı tanımaz.
(3) Yayıncı kuruluşlara Üst Kurul tarafından verilen cezalar, yayıncı kuruluşun yayın yaptığı bütün iletim ortamlarını kapsar.
Yayıncı kuruluşların IPTV yayın lisans ve izin başvuru şekli ve gerekli belgeler
MADDE 8 –(1) Yayıncı kuruluşlar IPTV ortamından yayın yapmak için, gerekli belgelerle birlikte Üst Kurula yazılı olarak başvururlar.
(2) IPTV yayın lisans ve izin başvuruları, yayıncı kuruluşlar tarafından bu Yönetmelik ekinde örnekleri verilen formları da içeren dosya tanzim edilerek yapılır. Bu dosyada;
a) İdari ve mali yapısına ilişkin bilgi ve belgeler;
1) Usulüne uygun olarak doldurulmuş IPTV yayın lisans ve izin başvuru formları,
2) Yayıncı kuruluş ana sözleşmesi ile ana sözleşme değişikliğine ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,
3) Asgari ödenmiş sermaye miktarını gösterir mali müşavir raporu,
4) Yayıncı kuruluşun ortakları ve yönetim kurulu üyelerine ait T.C. kimlik numarası beyanı, ikametgâh beyanı, adli sicil kaydı olmadığına dair yazılı beyanları ile yabancı uyruklu kişiler için pasaportun noter onaylı örneği ile bu kişilere ait Başbakanlıktan alınan ulusal güvenlik belgesi,
5) Yayıncı kuruluşun genel müdür, genel müdür yardımcıları ve sorumlu müdürlerine ait  T.C. kimlik numarası beyanı, ikametgâh beyanı, adli sicil kaydı olmadığına dair yazılı beyanları ile yabancı uyruklu kişiler için pasaportun noter onaylı örneği,
6) Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile denetçi atamasının yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Ticaret Sicil Memurluğundan alınan belge,
7) Yayın program adına ait yönetim kurulu kararı, televizyon yayın kuruluşu ise ayrıca renkli ekran logosu,
8) Yetkililere ait imza sirküleri,
9) Yayın denetim kurulu atanmasına ilişkin yönetim kurulu kararı,
10) Yayın denetim kurulu üyelerinin T.C. kimlik numarası beyanı, ikametgâh beyanı, adli sicil kaydı olmadığına dair yazılı beyanları ile yabancı uyruklu kişiler için pasaportun noter onaylı örneği,
b) Program hizmetine ilişkin bilgi ve belgeler;
1) Verilmesi öngörülen program hizmetlerinin içeriği, genel yayın planı ve program yayın saatleri hakkında bilgiler,
2) Programın IPTV ortamından başka iletim ortamlarından da yayınlanması durumunda buna ait bilgiler,
c) Teknik altyapı hizmetine ilişkin bilgi ve belgeler;
1) Satın alınmış ve/veya kiralanmış olan tesis, araç, gereç ve hizmetlerine ilişkin bilgi ve belgeler,
2) Yayın sisteminin blok şeması,
3) Sistemde kullanılacak teknik teçhizatın envanteri,
yer alır.
(3) Yayıncı kuruluşların başka bir iletim ortamından yayın yapmak maksadıyla Üst Kurulda başvuru dosyaları mevcut olsa dahi, IPTV yayın lisans ve izni almak üzere yukarıda belirtilen dosyaları başvuruda ayrıca vermeleri zorunludur. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğu tespit edilenlerin başvurusu geçersiz sayılır. Bunların başvuruları kabul edilmiş olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
IPTV platform işletme izin başvurusu için gereken belgeler
MADDE 9 –(1) IPTV platform işletmecileri izin başvurularında bir dosya tanzim ederek Üst Kurula sunarlar. Bu dosyada;
a) Kuruluşun tüzel kişilik kazandığı ve ana sözleşmesinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,
b) IPTV platform işletmeci kuruluşun ortakları ve yönetim kurulu üyeleri ile kuruluşun genel müdür, genel müdür yardımcıları ve sorumlu müdüre ait T.C. kimlik numarası beyanı, ikametgâh beyanları ile yabancı uyruklu kişiler için pasaportun noter onaylı örneği,
c) IPTV platform işletmeci kuruluşu temsile yetkili kişilere ait imza sirküleri,
ç) IPTV platform işletmecileri teknik altyapı ile ilgili plan (blok şemalar), abonenin yayınları izlemekte kullandığı set üstü cihazı ile ilgili teknik bilgileri, satın alınmış ve/veya kiralanmış olan tesis, araç, gereç ve hizmetlerine ilişkin bilgi ve belgeler,
d) 5809 sayılı Kanun kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan alınmış yetki belgesi,
e) Platformda yayınlarına yer verilen yayıncı kuruluşlara ilişkin bilgiler ve platform tarafından sunulan isteğe bağlı hizmetler ile platform işletmecisi kuruluşun ortakları, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin yer aldığı GP-1 formu,
yer alır.
(2) Sunulan belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğu tespit edilen IPTV platform işletmecisinin başvurusu geçersiz sayılır. Bunların başvuruları kabul edilmiş olsa dahi, iptal edilir. Bu kuruluşlar hiçbir hak talep edemezler. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilen platform işletmecileri yetkilileri hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Asgari ödenmiş sermaye yükümlülüğü
MADDE 10 –(1) IPTV ortamından yayın hizmeti veren yayıncı kuruluşların asgari kayıtlı ve ödenmiş sermayelerinin, Üst Kurul tarafından hizmet türüne göre belirlenen miktardan az olmaması gerekir.
(2) Yayıncı kuruluşun asgari ödenmiş sermayesi;
Radyo program yayınları için                : ASK x 25 TL,
Televizyon program yayınları için        : ASK x 100 TL,
olmalıdır.
(3) ASK, Üst Kurul tarafından her yıl Aralık ayında belirlenerek Üst Kurul internet sayfasında yayımlanır ve takip eden Ocak ayından itibaren yürürlüğe girer.
(4) Yayıncı kuruluşların radyo ve televizyon yayın faaliyetlerini birlikte yapmaları durumunda, yayıncı kuruluşun asgari kayıtlı ve ödenmiş sermayesinin yukarıda belirtilen asgari sermaye miktarlarının toplamı kadar olması şartı aranır.
IPTV yayın lisans ve izin ücreti
MADDE 11 –(1) IPTV ortamından yayın yapan yayıncı kuruluşlar 5 yıllığına;
Radyo program yayınları için                : IPLK x 5 TL,
Televizyon program yayınları için        : IPLK x 50 TL,
IPTV yayın lisans ve izin ücreti öder.
(2) IPLK katsayısı ve yayın lisans ve izni ücreti Üst Kurul tarafından her yıl Aralık ayında belirlenerek Üst Kurul internet sayfasında yayımlanır ve takip eden Ocak ayından itibaren yürürlüğe girer.
(3) Yayıncı kuruluşlardan alınacak 5 yıllık IPTV yayın lisans ve izin ücretleri, her IPTV yayın lisans ve izin dönemi için bir defaya mahsus olmak üzere Üst Kurul tarafından belirlenen IPTV yayın lisans ve izin ücret tarifesine göre ödenir. IPTV yayın lisans ve izin döneminin başlangıcı, IPTV yayın lisans ve izin belgesinin düzenlendiği tarihtir. IPTV yayın lisans ve izin ücreti, lisans ve izin belgesinin düzenlendiği tarihte geçerli olan tarifeye göre ödenir.
IPTV platform işletmecilerinden alınacak yıllık ücret
MADDE 12 –(1) IPTV ortamından platform hizmeti vermek üzere Üst Kuruldan bu hizmet için yetkilendirilen IPTV platform işletmecileri, her yıl Aralık ayında Üst Kurulca belirlenen ve Üst Kurul internet sayfasında yayımlanan yıllık ücreti öderler.
(2) IPTV platform işletmecileri her yıl Aralık ayında abone sayılarını Üst Kurula bildirir.
(3) IPTV platform işletmecilerinden alınacak ücret; 100.000 +  PİK x Abone sayısı, olarak hesaplanır. IPTV PİK her yıl Üst Kurulca belirlenir.
(4) IPTV platform işletmecilerinden alınacak ücret yıllık olup, Ocak ayında peşin olarak alınır.
Değerlendirme, IPTV yayın lisans ve izin verilmesi
MADDE 13 –(1) Bu Yönetmelikte öngörülen idari, mali ve yayın hizmetine ilişkin bilgi ve belgeler ile program hizmetine ilişkin bilgileri Üst Kurula ibraz eden yayıncı kuruluşun, IPTV yayın lisans ve izin talebi Üst Kurulca değerlendirilir. Değerlendirme sonucu olumlu olan yayıncı kuruluşlar, teknik altyapıya ilişkin bilgi ve belgeleri Üst Kurula ibraz ederler. Bu işlemi takiben teknik yeterliliğe sahip olduğu yerinde denetim ile belirlenen ve IPTV yayın lisans ve izni ücretini yatıran yayıncı kuruluşlara Üst Kurulca IPTV yayın lisans ve izni verilir.
IPTV yayın lisans ve izin dönemi
MADDE 14 –(1) IPTV ortamından yapılacak yayınlarda IPTV yayın lisans ve izin süresi, IPTV yayın lisans ve izin belgesinin düzenlendiği tarihten başlayarak beş yıldır.
(2) Yayın lisans ve izin dönemi sona eren yayıncı kuruluşların, Üst Kurula talepte bulunması ve güncel yayın lisans ve izni ücretini yatırması kaydıyla, yayın lisans ve izni Üst Kurulca 5 yıl süre ile uzatılır.
(3) Yayın lisans ve izni sona eren yayıncı kuruluşlar, süre bitiminden itibaren 2 ay içerisinde yayın lisans ve izin ücretini yatırmaması halinde Üst Kurulca lisansı iptal edilir.
IPTV yayın lisans ve izin iptali
MADDE 15 –(1) Mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uymadıkları sonradan tespit edilen ve/veya uygunluklarını sonradan kaybeden ve Üst Kurulca verilen süre içerisinde durumlarını uygun hale getirmeyen yayıncı kuruluşlara verilen IPTV yayın lisans ve izni iptal edilir.
(2) Mücbir sebep veya Üst Kurulca kabul edilecek diğer sebeplerle IPTV yayın hizmetini yerine getiremeyen yayıncı kuruluşların da IPTV yayın lisansı ve izni iptal edilir.
IPTV yayın lisans ve izin ücretlerinin iadesi
MADDE 16 –(1) IPTV yayın lisans ve izin ücretlerinin iadesine dair esaslar aşağıda belirtilmiştir.
a) 15 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan nedenle IPTV yayın lisansı ve izni iptal edilen yayıncı kuruluşlardan alınmış olan IPTV yayın lisans ve izin ücreti kendilerine iade olunmaz.
b) Ancak, 15 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılan nedenlerle IPTV yayın lisansı ve izni iptal edilen yayıncı kuruluşlardan alınmış olan yayın lisansı ve izni ücretleri, yazılı talepleri üzerine lisans ve izin süresinden kalan süre hesaplanmak suretiyle, bu süreye ait ücret kendilerine iade edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
IPTV platform işletmecisi ve yayıncı kuruluşlara uygulanacak müeyyideler
MADDE 17 –(1) IPTV platform işletmecisi ve yayıncı kuruluşlara uygulanacak müeyyideler aşağıda belirtilmiştir.
a) 6 ncı maddede belirtilen yükümlülüklere uymadığı tespit edilen ve 12 nci maddede yer alan yıllık ücreti süresi içerisinde ödemeyen IPTV platform işletmecisi, Üst Kurulca yazılı olarak uyarılır ve bu durumu düzeltmesi için ihlalin niteliğine göre Üst Kurulca takdir edilecek bir süre verilir. Verilen süre içerisinde de yükümlülüğünü yerine getirmeyen IPTV platform işletmecisinin yayın iletim faaliyeti durdurulur ve kuruluşun IPTV platform işletme izin belgesi Üst Kurulca iptal edilir. Ayrıca durum, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilir.
b) 7 nci maddede belirtilen yükümlülüklere uymadığı tespit edilen yayıncı kuruluşlara, mevzuatta yer alan hükümler aynen uygulanır.
Diğer yayın lisans ve izin başvuruları
MADDE 18 –(1) Yayıncı kuruluşların daha önce Üst Kuruldan almış olduğu diğer ortamlara (karasal, uydu, kablo vb.) ait yayın lisans ve izinler, IPTV yayın lisans ve izni için yapacakları başvurularında müktesep hak teşkil etmez.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 19 –(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Üst Kurul tarafından çıkarılan ve yürürlüğe giren diğer yönetmelikler ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümler uygulanır.
Geçerli ASK ve asgari ödenmiş sermaye miktarı
GEÇİCİ MADDE 1 –(1) IPTV ortamından yayın yapmak üzere IPTV yayın lisans ve izin alacak olan yayıncı kuruluşların 2010 yılı için ASK, 2.000 olarak uygulanır.
(2) Bu katsayıya göre, yayıncı kuruluşların 2010 yılı için asgari ödenmiş sermayesi;
Radyo program yayınları için                : 50.000 TL,
Televizyon program yayınları için   : 200.000 TL,
olmalıdır.
(3) Üst Kurul bu miktarları her yıl yeniden belirleyebilir.
IPLK, PİK katsayıları ve platform işletmecilerinden alınacak ücret miktarı
GEÇİCİ MADDE 2 –(1) IPTV ortamından yayın yapan yayıncı kuruluşların,  5 yıllık IPTV yayın lisans ve izin ücretlerinin hesaplanmasına esas olan IPLK 2010 yılı için 200 olarak uygulanır.
(2) Bu katsayıya göre, yayıncı kuruluşların 2010 yılı için ödeyecekleri 5 yıllık IPTV yayın lisans ve izin ücretleri;
Radyo program yayınları için                               : 1.000 TL,
Televizyon program yayınları için                        : 10.000 TL’dir.
(3) 2010 yılı için geçerli PİK değeri 0,15 olarak uygulanır. Buna göre 2010 yılında IPTV platform İşletmeciliği için başvuran işletmeciler, başvurularının uygun görülüp gerekli bilgi ve belgeleri tamamlayarak platform üzerinden yayın iletmeye başlamaları öncesinde, yıllık 100.000 TL üzerinden yılın kalan kısmı için hesaplanacak kıst ücreti, Üst Kurulun ilgili hesabına öder.
Yürürlük
MADDE 20 –(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir