BlackBerry Türk uygulama geliştiriciler toplam 3 milyon Dolar değerinde ödül verilecek

Türk uygulama geliştiriciler toplam 3 milyon Dolar değerinde ödül verilecek BlackBerry “En Yenilikçi WebWorks” Yarışması ile teşvik ediliyor

RIM, yakın zamanda lansmanı gerçekleştirilen 2011 BlackBerry Developer Challenge ve devamında yaptığı ilk yarışmadan sonra (BlackBerry Playbook için en iyi Flash/Air Mobil uygulaması) şimdi de ikinci yarışması olan BlackBerry Playbook ve BlackBerry 6 için “En Yenilikçi BlackBerry WebWorks™ uygulaması” başvurularını kabul etmeye başladı.

Geçen yılki ödüllerin değerini bu yıl iki katına çıkaran RIM, toplam 3 milyon Dolar değerinde ödül verecek. Bu doğrultuda, yarışmaya müracaat eden ilk 100 uygun başvuru sahibi uygulama geliştiriciyi farklı hediye paketleri bekliyor. Bunun yanı sıra yarışmayı birinci ve ikinci olarak tamamlayanları ve bölge birincilerini de çeşitli ödüller bekliyor.

Research In Motion Türkiye Yönetici Direktörü Alexandra Zagury konuyla ilgili olarak “Türk uygulama geliştiricileri hızla artıyor ve BlackBerry platformu için uygulama geliştirmek onlara bir gecede dünya çapında tanınma fırsatı veriyor. Bu yarışma Türk uygulama geliştiricilerinin yaratıcılıklarını dünya sahnesinde göstermeleri ve ödül kazanmaları için çok büyük bir fırsat sunuyor” dedi.

Dünya çapındaki tüm uygulama geliştiricilere açık olan yarışmaya 9 Mayıs 2011 – 26 Ağustos 2011 tarihleri arasında başvuru yapılabiliyor. Jüri üyeleri uygulamaları kalite, görsellik, kullanıcı deneyimi, yaratıcılık ve inovasyon başlıkları altında değenlendirecek. Son değerlendirme ise Research In Motion Limited ve BlackBerry Partners Fund tarafından belirlenmiş jüri üyeleri tarafından oluşturulmuş bir panelle 30 Eylül 2011 tarihinde 6:00 pm, EST saatiyle, gerçekleşecek. 2011 BlackBerry Partners Fund Developer Challenge’ın kazananları ise 18-20 Ekim 2011 tarihleri arasında San Francisco’da yapılacak 2011 BlackBerry Developer Konferansı’nda (DEVCON) duyurulacak.

Yarışma çerçevesinde Büyük Ödül’ün yanı sıra her bölgenin birinci ve ikincisinin de yer aldığı  uygulama geliştiricilere toplam 12 ödül verilecek.

Katılımcılar BlackBerry Partners Developer Challenge yarışmalarına hem yeni hem de daha önceden geliştirdikleri uygulamaları ile katılabiliyor. Challenge’a katılmak için, her yarışmanın kendine ait başvuru formunun doldurulması ve aşağıda belirtilen tarihlerde teslim edilmesi gerekiyor.

BlackBerry PlayBook ve BlackBerry 6 için geliştirilen en yenilikçi BlackBerry WebWorks uygulaması – 9 Mayıs 2011 – 26 Ağustos 2011 tarihleri arasında yapılabilecek.
BBM Social Platform kullanarak geliştirilen En Bağımlılık yapan sosyal uygulama – 2011 yaz sonuna kadar teslim edilebilecek.

BlackBerry Partners Fund Developer Challenge’da gerçekleşecek bütün yarışmalara başvuru yapmak isteyen uygulama geliştiricileri http://www.blackberrypartnersfund.com/submission sayfasını ziyaret edebilir. Konu ile ilgili daha detaylı bilgi için http://www.blackberrypartnersfund.com/challenge sayfasını ziyaret ediniz.

Sayýn Atýf Ünaldý ,

Türk uygulama geliþtiriciler toplam 3 milyon Dolar deðerinde ödül verilecek BlackBerry “En Yenilikçi WebWorks” Yarýþmasý ile teþvik ediliyor

RIM, yakýn zamanda lansmaný gerçekleþtirilen 2011 BlackBerry Developer Challenge ve devamýnda yaptýðý ilk yarýþmadan sonra (BlackBerry Playbook için en iyi Flash/Air Mobil uygulamasý) þimdi de ikinci yarýþmasý olan BlackBerry Playbook ve BlackBerry 6 için “En Yenilikçi BlackBerry WebWorks™ uygulamasý” baþvurularýný kabul etmeye baþladý.

BÜLTEN GÖRSELLERI… Gerçek boyutunda görüntüleyebilmek için üzerine týklayýnýz.
Eðer görselleri göremiyorsanýz lütfen ekteki ‘Dosya.htm’ dosyasýný açýnýz:

   

Dosyalarý bilgisayarýnýza yükleyebilmek için lütfen üzerine týklayýnýz:
1306494270_BlackBerry_WebWorks_BB.docx

Geçen yýlki ödüllerin deðerini bu yýl iki katýna çýkaran RIM, toplam 3 milyon Dolar deðerinde ödül verecek. Bu doðrultuda, yarýþmaya müracaat eden ilk 100 uygun baþvuru sahibi uygulama geliþtiriciyi farklý hediye paketleri bekliyor. Bunun yaný sýra yarýþmayý birinci ve ikinci olarak tamamlayanlarý ve bölge birincilerini de çeþitli ödüller bekliyor.

Research In Motion Türkiye Yönetici Direktörü Alexandra Zagury konuyla ilgili olarak “Türk uygulama geliþtiricileri hýzla artýyor ve BlackBerry platformu için uygulama geliþtirmek onlara bir gecede dünya çapýnda tanýnma fýrsatý veriyor. Bu yarýþma Türk uygulama geliþtiricilerinin yaratýcýlýklarýný dünya sahnesinde göstermeleri ve ödül kazanmalarý için çok büyük bir fýrsat sunuyor” dedi.

Dünya çapýndaki tüm uygulama geliþtiricilere açýk olan yarýþmaya 9 Mayýs 2011 – 26 Aðustos 2011 tarihleri arasýnda baþvuru yapýlabiliyor. Jüri üyeleri uygulamalarý kalite, görsellik, kullanýcý deneyimi, yaratýcýlýk ve inovasyon baþlýklarý altýnda deðenlendirecek. Son deðerlendirme ise Research In Motion Limited ve BlackBerry Partners Fund tarafýndan belirlenmiþ jüri üyeleri tarafýndan oluþturulmuþ bir panelle 30 Eylül 2011 tarihinde 6:00 pm, EST saatiyle, gerçekleþecek. 2011 BlackBerry Partners Fund Developer Challenge’ýn kazananlarý ise 18-20 Ekim 2011 tarihleri arasýnda San Francisco’da yapýlacak 2011 BlackBerry Developer Konferansý’nda (DEVCON) duyurulacak.

Yarýþma çerçevesinde Büyük Ödül’ün yaný sýra her bölgenin birinci ve ikincisinin de yer aldýðý  uygulama geliþtiricilere toplam 12 ödül verilecek.

Katýlýmcýlar BlackBerry Partners Developer Challenge yarýþmalarýna hem yeni hem de daha önceden geliþtirdikleri uygulamalarý ile katýlabiliyor. Challenge’a katýlmak için, her yarýþmanýn kendine ait baþvuru formunun doldurulmasý ve aþaðýda belirtilen tarihlerde teslim edilmesi gerekiyor.

  • BlackBerry PlayBook ve BlackBerry 6 için geliþtirilen en yenilikçi BlackBerry WebWorks uygulamasý – 9 Mayýs 2011 – 26 Aðustos 2011 tarihleri arasýnda yapýlabilecek.
  • BBM Social Platform kullanarak geliþtirilen En Baðýmlýlýk yapan sosyal uygulama – 2011 yaz sonuna kadar teslim edilebilecek.

BlackBerry Partners Fund Developer Challenge’da gerçekleþecek bütün yarýþmalara baþvuru yapmak isteyen uygulama geliþtiricileri http://www.blackberrypartnersfund.com/submission sayfasýný ziyaret edebilir. Konu ile ilgili daha detaylý bilgi için http://www.blackberrypartnersfund.com/challenge sayfasýný ziyaret ediniz.

Bilgi için:

Duygu Nergiz –duygu.nergiz@hillandknowlton.com

Gül Doðay –  gul.dogay@hillandknowlton.com

0212 270 52 32

! Blackberry ile ilgili basýn bülteni veya daveti almak istemiyorsanýz lütfen týklayýnýz.

Bu e-posta BSNODS (www.bsnods.com) Veritabaný Ýletiþim Platformu kullanýlarak iletilmiþtir. E-postanýn içerdiði tüm metinler, bilgiler, görseller ve dosyalar e-postayý gönderen firmanýn sorumluðundadýr. Member: #4818633 CID: #49614

<img src="http://bulten.bsnods.com/read_mail.php?campaign=49614&group=17316&mb=4818633&member_address=atifunaldi@gmail.com” border=”0″ />

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir