Yaşanabilir Şehirler Rehberi ( Phillips )

AMAÇ & KAPSAM

Çalışmada ana amaç, kişilerin yaşadıkları şehirlere yönelik görüşlerinin ve algılarının tespit edilmesidir.

Çalışma kapsamında aşağıdaki konular ele alınmıştır:

Yaşanan şehre ilişkin mevcut algılamalar

o Doğulan ve şu anda yaşanan şehir, bu şehirde yaşama süresi

o Yaşanan şehre gelme nedenleri

o Yaşanacak ve çalışılacak yer olarak yaşanan şehirdeki yaşam kalitesi

o Şehirde yaşamaktan genel memnuniyet

o Şehrin daha yaşanabilir hale getirilmesi konusunda yetkililer tarafından yapılanların yeterliliği

o Şehri çekici bulmada önemli konular

o Yaşam kalitesini arttırmak için şehirde geliştirilmesi gereken konular

Geleceğe yönelik beklentiler

o Gelecekte şehrin en temel sorunu olacağı düşünülen konular

o Şehrin gelecek potansiyelinin değerlendirmesi (ekonomik, sosyal, altyapı ve çevresel konularda)

o Yerel yönetimlerin önceliğinde olması gerektiği düşünülen konular

Şehir aydınlatmasına yönelik algılamalar

o Şehir aydınlatmasının şehrin güzelleşmesine katkı sağlaması

o Yetkililer tarafından aydınlatma konusunda yapılanların yeterliliği

o Şehrin aydınlatmasının yeterliliği (Mimari/ Dekoratif aydınlatma, yollar, park ve bahçeler)

YÖNTEM & ÖRNEKLEM

Çalışmada kantitatif araştırma yöntemlerinden CATI (telefonla görüşme) yöntemi kullanılmıştır.

Görüşmeler NUTS1 bölgelerine göre Türkiye genelinde 18 yaş üzeri kişiler ile yapılmıştır. Çalışma kapsamında 602 kişi ile görüşülmüştür.

Görüşmeler ortalama 10 dakika sürmüştür.

Saha çalışması 14 – 26 Ekim 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Görüşmeler ortalama 10 dakika sürmüştür.

Saha çalışması 14 – 26 Ekim 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Philips tarafından temin edilen soru formu ERA Research & Consultancy tarafından yeniden düzenlenmiş ve Philips’in yazılı onayına sunulmuştur.

Sahadan dönen anketlerin tamamı için iç tutarlılık kontroller, döküm ve kodlama işlemleri yapılmıştır. Sonrasında temizlenmiş datada analizler ve raporlama yapılmıştır.

Sonuçlar toplamda ve 3 büyük ilde (İstanbul & Ankara & İzmir) ve diğer illerde yaşayanlar bazında raporlanmıştır.

ÖNEMLİ BULGULAR

YAŞANAN ŞEHİR ALGISI

Kentlerde yaşayan halkın büyük çoğunluğunun (%87) en az 15 yıldır şu anda bulundukları şehirde yaşamakta oldukları görülmüştür. Hatta %59’luk bir kesim doğduğu ilde yaşamaya devam etmektedir. Üç büyük ilde yaşayan kesim bazında doğduğu ilden ayrılma oranı daha yüksektir.

İş hayatı ve aile/arkadaş, yaşanan şehre gelmenin başlıca nedenleridir. Büyük illerde okul, diğer illerde ise şehrin mimari ve kentsel dokusu şehre gelmenin arkasında yatan diğer başlıca nedenlerdir.

Halkın yaşadıkları şehirden memnuniyet düzeyleri ve yaşam kalitesi değerlendirmelerine bakıldığında, genel memnuniyetin oldukça yüksek olduğu görülmektedir (%81). Diğer illerde yaşayanların memnuniyet düzeyi ve yaşanacak yer olarak şehirlerini iyi düzeyde değerlendirme oranı büyük illere göre daha fazladır. Çalışma imkanları açısından ise tüm illerde yaşayanlar benzer bir algılamaya sahiptir.

GELECEK BEKLENTİLERİ

Halkın yüzde 48’i şehrin daha yaşanabilir kılınması için yapılan faaliyetler fazla yeterli bulunmamaktadır

Kamu ve belediyelerce şehrin çekiciliği ve yaşam kalitesini artırmak için en önemli faktördür:

o Sağlık hizmetlerine erişim/ sağlık kurumlarının standardı

o Okullar/ Eğitim kurumları

o Geçim imkanları

o Emniyet/ Güvenlik

o Temizlik ve atık yönetimi

o Toplu taşıma, yollar/ otopark

o Çocuklar için uygun imkanların olması

o Şehrin kimliği ve itibarı

o Çevre ve doğal koşullar

Tüm şehirlerde yaşayanların ortak görüşü, gelecekteki temel sorunların başında işsizlik ve artan şehir nüfusu olacağı yönündedir.

Ekonomik belirsizlikler, şehrin kirliliği ve iş sorunları bu temel sorunları takip eden diğer sorunlardır.

Artan enerji maliyetleri ve trafik/ulaşım sorunlarının büyük illerde yaşayanlar bazında daha fazla belirtildiği görülmektedir.

Görüşülen kişilerin %40’ı gelecekte şehirlerindeki ekonomik koşulların daha kötü olacağı görüşündedir.

Sosyal koşullar, çevresel koşullar ve altyapı açısından daha kötü olacağını düşünenler ise yaklaşık dörtte birlik bir kesimden oluşmaktadır. Tüm bu koşullar bazında büyük illerde yaşayanların diğer illerdekilere göre daha pesimist oldukları görülmektedir.

Geleceğe ilişkin olarak yerel yönetimlerden beklentiler de sorgulanmıştır. Beklentilerin başında;

o daha fazla/ iyi iş imkanları

o güvenlik ve emniyeti geliştirmek

o okulları/ eğitimi geliştirmek

o toplu taşımayı/ yolları düzenlemek

o sağlık kurumlarını/ sağlık hizmetine erişimi geliştirmek gelmektedir.

Diğer illerde turizme ve şehrin tanıtımına yönelik beklentiler büyük illere göre daha fazla dile getirilmiştir.

AYDINLATMA

Araştırmada son olarak şehir aydınlatmasına ilişkin algılamalar ölçülmüştür.

Kentlerde yaşayanların neredeyse tamamı (%95) aydınlatmanın şehrin güzelleşmesine katkıda bulunduğu fikrine katılmaktadır.

Aydınlatma konusunda yetkililerce yapılan faaliyetleri yeterli bulanların oranı %60’tır.

BULGULAR – Özet

Görüşülen kişilerin yaşadıkları şehirlerde yaşama süreleri ortalama 32 yıldır. Kentlerde yaşayan halkın büyük çoğunluğunun (%87) en az 15 yıldır şu anda bulundukları şehirde yaşamakta oldukları görülmüştür.

S. Kaç yıldır bu şehirde yaşadığınızı öğrenebilir miyim?

%59’luk bir kesim doğduğu ilde yaşamaya devam etmektedir. Üç büyük ilde yaşayan kesim bazında doğduğu ilden ayrılma oranı daha yüksektir.

İş hayatı ve aile/arkadaş, yaşanan şehre gelmenin başlıca nedenleridir. Büyük illerde okul, diğer illerde ise şehrin mimari ve kentsel dokusu şehre gelmenin arkasında yatan diğer başlıca nedenlerdir.

Diğer illerde yaşayanların şehirlerini yaşanacak yer olarak iyi düzeyde değerlendirme oranı büyük illere göre daha fazladır. Çalışma imkanları açısından ise tüm illerde yaşayanlar benzer bir algılamaya sahiptir.

Yaşanacak Yer Olarak:

S. Yaşam standartları, çevre ve iş olanakları gibi konuları düşündüğünüzde şehrinizdeki yaşam kalitesini yaşanacak yer olarak nasıl değerlendirirsiniz?

Çalışılacak Yer Olarak:

S. Yaşam standartları, çevre ve iş olanakları gibi konuları düşündüğünüzde şehrinizdeki yaşam kalitesini çalışılacak yer olarak nasıl değerlendirirsiniz?

Halkın yaşadıkları şehirde yaşam kalitesi değerlendirmelerine bakıldığında, genel memnuniyetin oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Görüşülen kişilerin %81’i yaşadıkları şehirde yaşamaktan memnun olduklarını belirtmektedirler. Bu oran 3 büyük ilde yaşayanlarda %74 iken diğer illerde yaşayanlarda %87’dir.

S. Şehrinizde yaşamaktan genel olarak ne derece memnun olduğunuzu öğrenebilir miyim?

Şehrin daha yaşanabilir kılınması için yapılan faaliyetler fazla yeterli bulunmamaktadır. Görüşülen kişilerin %48’i şehrini daha yaşanabilir hale getirmek için yetkililer tarafından yapılan faaliyetleri yeterli bulduklarını belirtmişlerdir.

S. Şehrinizi daha yaşanabilir hale getirmek için yetkililer tarafından yapılan faaliyetleri ne derece yeterli buluyorsunuz?

Şehrin çekiciliği ve yaşam kalitesi üzerinde etkisi yüksek ve en önceliği bulunan konuların çoğunun kamu ve belediyelerce sunulan hizmetler etrafında yoğunlaştığı görülmektedir.

Bunlar, sağlık hizmetlerine erişim/ sağlık kurumlarının standardı, okullar/ eğitim kurumları, geçim imkanları, emniyet/ güvenlik, Temizlik ve atık yönetimi, Toplu taşıma, yollar/ otopark, Çocuklar için uygun imkanların olması, Şehrin kimliği ve itibarı ve Çevre ve doğal koşullar’dır

S. Okuyacağım konuların bir şehri çekici bulmanızda ne derece önemli olduğunu öğrenebilir miyim?

Yaşam Kalitesini Arttırmak için Konuların Önceliği

S. Sizce yaşam kalitenizin artması için okuyacağım konuların şehrinizde geliştirilmesi ne derece önceliklidir?

Önem-Öncelik Haritası

Tüm şehirlerde yaşayanların ortak görüşü, gelecekteki temel sorunların başında işsizlik ve artan şehir nüfusu olacağı yönündedir. Ekonomik belirsizlikler, şehrin kirliliği ve iş sorunları bu temel sorunları takip eden diğer sorunlardır. Artan enerji maliyetleri ve trafik/ulaşım sorunlarının büyük illerde yaşayanlar bazında daha fazla belirtildiği görülmektedir.

S. Sizce şehrinizin gelecekteki en temel 3 sorunu okuyacaklarımdan hangileri olacaktır?

Geleceğe ilişkin olarak yerel yönetimlerden beklentilerin başında; daha fazla/ iyi iş imkânları, güvenlik ve emniyeti geliştirmek, okulları/ eğitimi geliştirmek, toplu taşımayı/ yolları düzenlemek ve sağlık kurumlarını/ sağlık hizmetine erişimi geliştirmek gelmektedir. Diğer illerde turizme ve şehrin tanıtımına yönelik beklentiler büyük illere göre daha fazla dile getirilmiştir.

S. Sizce şehrinizin yerel yönetiminin önümüzdeki iki yıl içinde temel önceliği okuyacaklarımdan hangi üç tanesi olmalı?

Kentlerde yaşayanların neredeyse tamamı (%95) aydınlatmanın şehrin güzelleşmesine katkıda bulunduğu fikrine katılmaktadır.

S. Bir şehrin (yolların, binaların, parkların) aydınlatmasının şehrin güzelleşmesine bir katkıda bulunduğunu düşünüyor musunuz?

Aydınlatma konusunda yetkililerce yapılan faaliyetleri yeterli bulanların oranı %60’tır.

S. Şehrinizde aydınlatma konusunda yetkililer tarafından yapılan faaliyetleri ne derece yeterli buluyorsunuz?