Yazılım sektörü ulusal meslek standartları resmi gazetede yayınlandı

5 Kasım 2013 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 28812 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Mesleki Yeterlilik Kurumundan:

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin eklerini oluşturan dokuz meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 21 inci maddesi ile 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

EKLER:
EK-1 Yazılım Geliştirici (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı
EK-2 Yazılım Geliştirici (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı
EK-3 Yazılım Geliştirici (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı
EK-4 Yazılım Uygulama ve Destek Elemanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı
EK-5 Yazılım Uygulama ve Destek Elemanı (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı
EK-6 Veritabanı Teknik Elemanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı
EK-7 Veritabanı Yönetmeni (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı
EK-8 BT İş Analizi Elemanı (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı
EK-9 BT İş Analisti (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı

Detaylar için http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/11/20131105M1-1.htm